Folkeskoleloven · Klage · Klassetrinsindplacering · Revisitation · Sagsbehandling

Tilbagekaldelse af afgørelse – om sagsbehandlingens uransagelige veje

Først træffer kommunen en afgørelse, der er til ugunst for borgeren. Så klager man. Så revurderer kommunen afgørelsen og træffer en ny afgørelse, der ikke er til ugunst for borgeren. Så bliver kommunen pludselig i tvivl om revurderingen er rigtig. Og så starter det hele forfra. Kommunen har sjældent noget at miste, når den begår fejl i sagsbehandlingen. Den sparer penge så længe, der skal kæmpes om paragraffer og findes nye fortolkninger af regler. Borgeren mister til gengæld noget i den tid, der går med lovmæssige benspænd. Menneskeligt, socialt, psykisk, fysisk, økonomisk; det kan få store konsekvenser. En positiv udvikling bliver sat på pause på ubestemt tid. Som borger bliver man viklet ind i et kafkask univers, hvor man langsomt mister tilliden til systemet, der alligevel mest er til for sin egen skyld. Man kan ikke stole på de afgørelser kommunen træffer, og især kan man ikke stole på genvurderinger af afgørelser, fordi kommunen påkalder sig retten til at begå fejl i de afgørelser den træffer. Med andre ord – selvom kommunen genvurderer en afgørelse, der var til ugunst for borgeren, og træffer en ny afgørelse, der er til gunst for borgeren, så står det kommunen frit for at tilbagekalde genvurderingen af afgørelsen med henvisning til, at der er tale om en sagsbehandlingsfejl. Med andre ord – først beklager kommunen, at den har begået en række fejl i sagsbehandlingen, og så begår den en række nye sagsbehandlingsfejl. Kan en kommune tilbagekalde en afgørelse, den allerede har revurderet? Måske kan jeg finde svaret i Folkeskoleloven?

Juli 2017 klagede vi over kommunens sagsbehandling og d. 6. oktober 2017 fik vi dette svar. Navne er anonymiseret.

Kære [navne]

Tak for jeres henvendelse.

PPR vil først starte med at beklage den lange svartid på jeres klage af 21. juli 2017. PPR har vurderet, at det først og fremmest var vigtigt, at få sagen genbehandlet på først mulige visitationsmøde og få truffet en afgørelse i sagen, inden vi  nu sender dette svar på den del af klagen, som angår sagens behandling.

Det centrale visitationsudvalg genbehandlede jeres klage på visitationsmødet d. 12. september 2017 og sendte d. 28. september 2017 en ny afgørelse til jer. Af denne afgørelse fremgår det, at visitationsudvalget har imødekommet jeres ønske om at visitere [sønnikes navn] til 9. klasse i stedet for 10. klasse i skoleåret 2017/18.Visitationsudvalget har også bevilget befordringen som solokørsel. Dermed er jeres ønsker i forhold til indholdet i af afgørelsen af revisitationen imødekommet.

I jeres klage af 21. juli 2017 klager I også over en række forhold i sagsbehandlingen.

PPR er opmærksom på, at der i sagen tidligere er blevet lovet en nedskrivning af [sønnikes navn] klassetrinsindplacering uden, at der er truffet afgørelse i den rette myndighed på området, nemlig i Det centrale visitationsudvalg, og uden at der er en lavet en skriftlig afgørelse om dette. Det er meget beklageligt at proceduren og dokumentationen ikke har været i orden i forbindelse med behandlingen af [sønnikes navn] sag. PPR har netop gennem de senere år indskærpet overfor alle medarbejdere og ledere, at afgørelser om nedskrivning af klassetrin skal træffes i forbindelse med visitationsudvalgets behandling af sagerne netop for at forebygge fejl, som den der er sket i [sønnikes navn] sag.

For at rette op på fejlen har PPR i forbindelse med genbehandlingen af sagen indhentet yderligere oplysninger om de mundtlige aftaler*, der ved indskrivningen har været lavet. Det er i den forbindelse blevet bekræftet af sagsbehandleren i Børne- og Familieafdelingen, at tidligere PPR-leder har lovet jer en klassenedskrivning i forbindelse med indskrivning på [skolens navn]. PPR lægger naturligvis vægt på, at der er indgået en aftale og vurderer, at I har ret i at forvente, at [sønnikes navn] også skulle have været nedskrevet et klassetrin i [kommunens navn] elevadministrationssystem. PPR medgiver jer også, at drøftelser om klassetrinsindplacering burde være sket på statusmødet i [skole]regi, eller i det mindste burde I og eventuelt [sønnikes navn] være partshørt, da PPR indhentede oplysninger i elevadministrationssystemet TEA om klassetrin, og dermed blev opmærksom på diskrepans mellem oplysninger om klassetrin i elevadministrationssystemet og [skolens navn] oplysninger i forbindelse med statusmøderne. PPR vil fremover skærpe proceduren i forhold til partshøring i forbindelse med indhentning af nye oplysninger, som er til ugunst for borgeren.

PPR kunne have indkaldt jer til en drøftelse af klasseindplaceringen inden de traf afgørelsen i juni 2017, for på den måde at få udfoldet og belyst sagen tilstrækkeligt. Dette skete desværre ikke, og det vil vi naturligvis gerne beklage.

Med hensyn til jeres klage over, at PPR har forsømt overholdelsen af vejledningspligten, så kan PPR medgive jer, at [sønnikes navn] har haft længere perioder med fravær fra sit skoletilbud, men kan ikke genkende, at [sønnikes navn] ikke har haft et relevant skoletilbud. [Sønnikes navn] har været indskrevet kommunens specialundervisningstilbud først i K-klasserne [skolens navn] og senere E-klasserne [skolens navn], fordi PPR på daværende tidspunkt vurderede, at [sønnikes navn] var i målgruppen til dette tilbud. Efter en periode hvor [sønnikes navn] ikke kunne trives og udvikle sig i K-klasserne visiterede PPR [sønnikes navn] til [skolens navn]. PPR vurderer dermed ikke, at der i [sønnikes navn] sag er behov, at PPR skulle vejlede om muligheden for nedskrivning af klassetrin. Dette beror på et skøn fra PPR´s side, og PPR tager til efterretning, at I finder, at en uanmodet vejledning var på sin plads i den beskrevne situation. I skriver, at PPR-psykolog [navn] desværre ikke deltog i statusmødet af 15. september 2017**. PPR vil gerne rette en eventuel misforståelse i forhold til PPR-psykologens rolle i forhold til børn i dagbehandlingstilbud uden for bopælskommunen. Det er PPR i undervisningsstedets beliggenhedskommune, for [skolens navn] [kommunens navn], der har forpligtigelsen til at deltage i statusmøder og sendeen pædagogisk psykologisk vurdering til bopælskommunen, i jeres tilfælde [kommunens navn]. PPR har valgt, så vidt det er muligt, også at følge [kommunens navn] for at sikre, at børnene er i trivsel og udvikling i de tilbud, vi entrerer med, og heldigvis kan PPR afse tid til dette i langt de fleste børnesager.

I forbindelse med afgørelsen både i forhold til nedskrivning af klassetrin og til befordring, burde I have modtaget en mere uddybet faglig, saglig og individuel begrundelse. PPR er helt enig med jer i, at det ikke er godt nok, at netop klassetrinsindplaceringen og ændringen i kørsel ikke er begrundet i de oplysninger visitationsudvalget har fået forelagt, særligt når jeres ønsker til dette ikke er imødekommet. PPR bestræber sig hele tiden på at kvalificere visitationsudvalget afgørelser og med jeres klage vil der fremover være endnu mere fokus på dette område. PPR vil gerne afslutte med at understrege, at vi er oprigtig kede af den usikkerhed og gene den fejlbehæftede sagsbehandling må have givet jer. Vi er glade for, at I sætter pris på det tilbud [sønnikes navn] har i [skolens navn], og at det har været muligt for os at ændre afgørelserne til gunst for jer og for [sønnikes navn].

Kopi af dette brev med PPR´s beklagelse af såvel sagsbehandlingstiden som en række forhold i sagsbehandlingen er samtidig sendt til borgmester [navn], chef for skole og uddannelse [navn], PPR-psykolog [navn], sagsbehandler i Børne- og Familieafdelingen [navn].

*Vi har faktisk en mail fra den tidligere PPR-leder, hvor der står, at vores søn vil blive nedskrevet et klassetrin ved indskrivningen af behandlingsskolen. Så der er ikke kun tale om en mundtlig aftale. Det er også en skriftlig aftale.

**Årstallet er forkert. Korrekt årstal er 2016.

Link til Folkeskoleloven

§ 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge.

Stk. 6. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret.

§ 21. Kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2, foretager henvisning af børn og unge til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 20, stk. 3, når kommunalbestyrelsen finder, at de pågældendes udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning. Bestemmelsen i § 12, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Klage

§ 51. Skolebestyrelsens afgørelser efter § 44, stk. 2-6 og 9, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunalbestyrelsen vedrørende det kommunale skolevæsen, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 3-6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre afgørelser kan indbringes for ministeren.

Stk. 3. Afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i henhold til § 21, stk. 1, samt afgørelse om at tilbagekalde en henvisning kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a. Det samme gælder for afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til specialskoler og specialklasser, jf. § 20, stk. 2.

Stk. 4. Afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på specialskoler eller i specialklasser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk.1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 gælder tilsvarende for afgørelser vedrørende elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 3, stk. 2, og § 16, stk. 4. Afgørelser om supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. § 5, stk. 5, til elever i børnehaveklassen og i 1.-3. klasse, der har mindre end 18 undervisningstimer ugentligt, kan indbringes for klagenævnet, hvis elevens undervisning kun kan gennemføres med denne støtte i den overvejende del af undervisningstiden.

Stk. 6. Afgørelser om søskendetilskud og fripladstilskud i henhold til § 50, stk. 2, og afgørelser om afvisning af ansøgninger efter § 50 a, stk. 1, 2. pkt., kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7. Beslutninger og afgørelser, som træffes af regionsrådet vedrørende regionens undervisningstilbud, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Afgørelser i henhold til § 21, stk. 3, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. § 20, stk. 5, og § 22, stk. 5, samt afgørelser om at tilbagekalde en henvisning kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a. Det samme gælder kommunalbestyrelsens afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.